SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-47.jpg
SarahShalenePhotographyKandernWedding-198.jpg
SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-572.jpg
SarahShalenePhotography_MaryKateJoeWedding-163.jpg
SarahShalenePhotographyKandernWedding-358 copy.jpg
SarahShalenePhotography_DonandDevon-148.jpg
SarahShalenePhotography_SarahandRocky-151.jpg
SarahShalenePhotography_MaryKateJoeWedding-206.jpg
SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-476.jpg
SarahShalenePhotography_PhillipOscar-7-2.jpg
SarahShalenePhotography_DonandDevon-1.jpg
SarahShalenePhotographyKandernWedding-17 copy.jpg
SarahShalenePhotography_SarahandRocky-257.jpg
SarahShalenePhotographyKandernWedding-354 copy.jpg
SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-131.jpg
SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-49.jpg
SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-211.jpg
SarahShalenePhotography_SarahandRocky-22.jpg
SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-217.jpg
SarahShalenePhotography_JaveriaBrianWedding-12.jpg
SarahShalenePhotographyKandernWedding-11.jpg
SarahShalenePhotographyKandernWedding-66.jpg
SarahShalenePhotographyKandernWedding-125.jpg
SarahShalenePhotography_MaryKateJoeWedding-170.jpg
SarahShalenePhotography_DonandDevon-47.jpg